مدارك مورد نياز برای درخواست ويزای ديدارآمریکا

 


1 – پاسپورت با حداقل یکسال اعتبار 
2 – دو قطعه عکس 5*5
3 – شناسنامه
4 – کارت ملی
5 – مدارک شغلی ( کارمند بخش دولتی  حکم کار گزینی – کارت پرسنلی – 6 عدد فیش حقوقی)
بخش خصوصی ( گواهی شغلی – روزنامه رسمی – آگهی تاسیس – آخرین روزنامه رسمی  قبض پرداخت مالیات  - لیست بیمه پرسنل و در صورت داشتن قرارداد شرکت با شرکت های دیگر)
مشاغل آزاد :( جواز کسب – قبض پرداخت مالیات – اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت – لیست پرسنل – کاتالوگ – تائیدیه جواز از اتحادیه )
6 – سند مالکیت منزل
7 – سند ازدواج
8 – سابقه بیمه
9 – دفترچه بیمه
10 – پرینت بانکی  6 ماه گذشته
11 – تمکن مالی
12 – در صورت داشتن سهام
13 – در صورت دارا بودن سپرده بانکی
14- کارت پایان خدمت
15-سند ماشین
تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد .
ضمنا مسافر جهت مصاحبه می بایست به یکی از کشورهای اطراف ( ترکیه ، دبی ، ارمنستان و......) به دفتر کنسولگری مراجعه نمایند .

 

برای دانلود مدارک مورد نیاز آمریکا به صورت فایل pdf کلیک کنید